top of page

ENGINEERING

PROCESS

제품 조립과 유지 보수에 시각적으로 쉽게 이해할 수 있는 접근을 위한 3D부품 분해도를 설계 및 제작합니다.

01                  제품설계

제품 파트별 설계

02                 기본설계

개념 설계

​구조적 설계

03                 상세설계

내부 실장 부속품 설계

04                 자료전달

BOM, 도면(*.dwg/*.dxf)

3D모델링(*.stp/*.step)

​파일제공

bottom of page